ข่าวอสังหาฯ

ทุกเรื่องข่าว ที่อยู่อาศัย การลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

Banner
Banner
Banner
Home งานสัมมนา

Download


วันอังคารที่  29 มีนาคม 2559 สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย  จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  และจัดสัมมนา  เรื่อง "สถานการณ์เศรฐกิจและการเงิน  ปี  2559"  การจัดงานสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานเป็นอย่างดี  มีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างมาก  ด้วยวิทยากรที่มาร่วมบรรยายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในหัวข้อที่พูดดีมาก

เรื่อง “ นโยบายการเงินการคลังเกี่ยวกับธุรกิจการเงินที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ”
นางสาวบัณฑรโฉม   แก้วสะอาด  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Download

เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศและผลกระทบต่อไทย ปี 2559 ”
ดร.สุรจิต  ลักษณะสุต  ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ
ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
Download

เรื่อง“ สภาวะเศรษฐกิจในประเทศและผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ ”
ดร.เชาว์  เก่งชน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
Download

เรื่อง“การดำเนินการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในสภาวะเศรษฐกิจผันแปร ”
นายประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
Download
                                                                       
บรรยายสรุป นายกิตติ  พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศั
Download