ข่าวอสังหาฯ

ทุกเรื่องข่าว ที่อยู่อาศัย การลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

Banner
Banner
Banner
Home กิจกรรม จัดการประชุม "Exclusive Seminar " 7 พฤศจิกายน 2557

จัดการประชุม "Exclusive Seminar " ทิศทางการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภาพรวมและภูมิภาคปี 2557"
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้บริหารสถาบันการเงิน
วิทยากร
คุณกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธาน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คุณวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
คุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์กรการบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่
คุณไพศาล ภู่เจริญ อุปนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน